Потребителските нагласи в България

Резултати от националното представително проучване на Nielsen Bulgaria за разпознаваемост и доверие към логото „Продукт на годината“ (септември 2017 г.*)

*Методология на проучването | Компютърно асистирани Web интервюта | Целеви респонденти: мъже и жени, на възраст между 15-64 години Големина на извадката: 200 респонденти | Обхват: Национално представително проучване | Проведено през септември 2017 г. | Nielsen Bulgaria

Още за „Продукт на годината“

poyПотребителските нагласи